Szybki kontakt
Szybki kontakt
e-mail: sklep@lamalu.pl
tel. 732 580 705
pon.-pt. 9:00 - 16:00
Twój koszyk szt./

Regulamin Promocji "Święta z Muzalinkami"

Regulamin promocji pod nazwą „Święta z Muzalinkami”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „Święta z Muzalinkami” (dalej zwaną „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest Cossma Design arch. Anna M. Kupryjańczyk z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-904, ul. Bernardyńska 5/27, NIP 966-135-84-82, REGON 141905230 (dalej zwany „Organizatorem”).

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski.

2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym lamalu.pl – dizajn malucha.

3. Promocja  trwa od dnia 07.12.2015 r. godz. 23:00 do dnia 24.12.2015 r. godz. 23:59 – decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu on-line www.lamalu.pl.

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji (dalej zwani „Uczestnikami” lub z osobna – „Uczestnikiem”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3. Uczestnikami promocji są wszystkie osoby, które w okresie określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu dokonają zakupu towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.lamalu.pl na kwotę równą lub wyższą niż 150 zł brutto.

§ 4. Zasady Promocji

1. Promocja obejmuje wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży w sklepie internetowym www.lamalu.pl.

2. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminie określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu.

3. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który w okresie Promocji dokona zakupu produktów w sklepie internetowym www.lamalu.pl na kwotę równą lub wyższą niż 150 zł brutto otrzyma płytę „Święta z Muzalinkami”  za 1 zł brutto. Decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu on-line www.lamalu.pl

4. Promocja dotyczy jednego złożonego Zamówienia, którego kwota wynosi 150 zł brutto lub więcej. Poszczególne zamówienia nie sumują się.

4. Płyta „Święta z Muzalinkami” będzie dodawana do paczki z Zamówieniem dokonanym przez Uczestnika i wysyłana wraz z nim poprzez firmę kurierską.

5. Prawo do otrzymania płyty „Święta z Muzalinkami” za 1 zł brutto w ramach Promocji nie przysługuje, jeżeli:

            a) złożono Zamówienie na kwotę mniejszą niż 150 zł brutto,

            b) złożono Zamówienie w terminie innym niż określony w §2 pkt 3 niniejszego
               Regulaminu,

            c) Uczestnik wypełnił błędnie, bądź niekompletnie formularz zamówienia, przez co
               Organizator nie jest w stanie wysłać Zamówienia.

6. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży, do której dodana była płyta „Święta z Muzalinkami” w cenie 1 zł brutto, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi otrzymanej płyty „Święta z Muzalinkami”.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Organizatora: Reklamacja – Promocja „Święta z Muzalinkami”, lamalu.pl, Anna Kupryjańczyk, ul. Zielone Łąki 28/2, 05-220 Zielonka lub e-mail: sklep@lamalu.pl z tematem wiadomości: Reklamacja – Promocja „Święta z Muzalinkami”.

2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji powiadamiany jest w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

2. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Cossma Design arch. Anna M. Kupryjańczyk z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-904, ul. Bernardyńska 5/27.

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych w celu realizacji Promocji jest dobrowolne, choć niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych osobowych wskazany w formularzu zamówienia oraz następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie.

3. Uczestnik Promocji może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej (newsletter) na temat produktów i usług Organizatora drogą elektroniczną na podany adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 r. poz. 1204 z późn. zm.).

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182). Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celach i zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

2. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.lamalu.pl/regulamin-promocji-swieta-z-muzalinkami-2

3. Dodatkowe informacji o Promocji będą udzielane pod numerem Organizatora 732 580 705 (poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 – 16:00) lub drogą mailową pod adresem: sklep@lamalu.pl

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

TO JAK? Zapiszesz się do naszego newsletterka :-) ?
Copyright by 2015 Lamalu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt i oprogramowanie sklepu: ebexo
NA GÓRĘ